Att vara torpare var nog inte en lätt liv

Nedan återges ett kontrakt från 1878

KONTRAKT.

 

Emellan undertecknad och Johan Snäll som äger att fortfarande bruka torpet Rödjan emot följande villkor och skyldigheter.

 

1) Från torpet utgöres 3 karldagsverken i veckan året om, efter den tur genom häfd öflig varit, och från den 24 april till den 24 oktober 2 kvinsdagsverken i veckan samt efter budning 9 kvins­dagsverken under bergslen i stället för ottetröskning, jämte vin­tertröskdagsverke. Vidare utgöre från torpet spånad af ½ Ltt blånor postföring i tur hvarje 3:dje vecka genom fullt pålitlig person. Årligen rengöres karet i Badstugan med ett (1) hjelpdagsverke om dagen, lämnas 1/4 T:na Enebär och 8 K:no lingon. Ävensom är tor­paren skyldig att efter bud, utgöra mans-eller kvinsdagsverken mot betalning som af mig bestämmes samt biträda vid Byk,Bak,Skurningar Slagt m. m. med hjelpdagsverke, då maten erhålles, och utgå dessa sednare hjelpdagsverken ej efter det tur genom häfd varit eller tur torparen emellan utan endast efter bud och mitt gottfinnande.

 

(2) För varje, efter erhållit bud eller å utsatt dag och tid för­summat dagsverke utgöre ett halft straffdagsverke utom och i lik­het med det försummade. Till dagsverkens utgörande får ej fram­

sändas andra än välfrejdade och arbetsföra personer som av mig godkännas. De medhafda efter bud nödig verktyg såsom Yx, Lia, Räfsa, Spade m.m. Beten bör emotagas der sådana kunna utdelas och full­göras vid äfentyr att det bristande skall å förstkommande fridag af den försumlige fullbordas utan ersättning.

 

(3) Det åligger torparen att utan dröjsmål fortskafta dagsverks­och andra bud torpen och gårdarna emellan.

 

(4) Torpets byggnader vidmakthålles och åker och äng bör af tor­paren omsorgsfullt vårdas och årligen förbättras samt stängsel kring desarnma i godt skick underhållas. Der stenrör och jordstenar i åkern finnas böra dessa företrädesvis borttagas och i stenmur läggas. Tre gärden bör för jordbruket bibehållas.

 

(5) Till årligt behof af brännved, löftägt och stängselvirke får torparen hugga endast mot utsyning. I äng-och betesmark är torparen deremot skyldig verkställa röjdning enligt min föreskrift. All fäll­ning och svedjning, flåhackning och bränning samt trädeslyckors intagande utan mitt serskildta tillstånd vare förbjudet.

 

(6) Torparen eller dess folk får ej från torpet bortföra eller förskingra någon slags skogseffekt, hö, halm eller gödsel vid på­följd att detsammas värde till mig fyradubbels ersätta.

Detta gäller äfeven om torparen utan utsyning toppar eller ned­fäller löf- eller barrträd.

Det hö eller halmfoder som vid af trädet finnes vid torpet skall hembjudas åt jordegaren som är berättigad att inlösa detsamma mot hälften af då gällande markegångspris.

 

(7) Torparen har ej rättighet att å egorna idka jagt. Hästar, bockar eller getter får ej å torpet framfodras eller betas. Ej heller får han utan mitt särskilda tillstånd låta någon dit in­flytta eller mantalskrivas.

 

(8) Den av mig införda arbetsordning ställer sig torparen till noga efterrättelse. Lydnad, ett höfligt bemötande och ett noggrant uppfyllande av detta kontrakt, vid äfentyr af kontraktets förlust utan fardag och att såväl torparen som hans hustru, barn och tjenstefolk förer ett ordentligt, nycktert samt stilla lefverne, och gäller i sådant fall detta kontrakt, som ej får lagfaras, till dess laga uppsägning å någondera sidan sker.

 

(9) För alla onera och utskylder, af hvad namn de vara eller blifva må, ansvarar torparen.

 

Öringe den 14 mars 1878.

OSKAR MALMBORG.

 

 

Liten ordlista:

 
Tur = ordning Bergslen = skördearbetet

Blånor = bråkat skäktat och häcklat lin.

½ Ltt = ½ lispund = 4,25 kg.
1/4 T:na = 1 fjärding = 31;4 lit. 1 K:na = 2,617 lit, 8 kannor = 20,936 lit.
Häfd= vård skötsel Öflig= bruklig
Välfrejdad = gott rykte Beten = ett arbete utfört på viss tid.
Fardag = bestämd flyttningsdag ex 14 mars. Lagfart= inskrivning i domstolsprotokoll.
Onera = utskylder eller skatt.  
 
Ovanstående kontrakt är hämtat ur Sockenbladet årg 9 Frinnaryds Hembygdsförening